GDPR

PERSONUPPGIFTSHANTERING enligt GDPR

***

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

***

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna beräkna pris vid offerter, fakturera samt hantera ansökan om RUT -skatteavdrag vid flytt-tjänst hos Skatteverket. Vi har fått dina uppgifter från mail, telefon eller personligen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är viktig och bindande. Dina uppgifter i samband med utförd fakturerad tjänst kommer att sparas i bokföringen. Mail eller andra dokument som inte leder till debitering destrueras allra senast efter 12 månader. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med i föreningens medlemmar samt anställda och extern ekonomikonsul. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Stadsbudens service Ekonomisk förening.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mail till info@stadsbud.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma sätt.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.